Умови вступу

by Ivan

Умови членства в Асоціації, права та обов’язки її членів

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ – ЗАВАНТАЖИТИ

Про розмір та порядок сплати членських внесків (рішення Загальних зборів ВАГ від 28.11.2019 №7) – ЗАВАНТАЖИТИ

1. Членами Асоціації є сільські, селищні та міські ради, а також – як колективні члени – місцеві асоціації органів місцевого самоврядування, діяльність яких сприяє виконанню статутних завдань Асоціації.

2. Членство в Асоціації є фіксованим.

3. Членство в Асоціації є добровільним.

4. Прийом у члени Асоціації відбувається на підставі рішення сесії відповідної сільської, селищної, міської ради. Членство наступає після прийняття рішення Правлінням Асоціації. Рішення Правління підлягає подальшому його затвердженню Загальними зборами уповноважених делегованих представників членів Асоціації.

5. У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації, як колективні члени, у порядку та формах, визначених відповідними статутами. До свого рішення про вступ в Асоціацію вони додають копію документа про державну реєстрацію та вказують особу, яка представлятиме організацію в органах управління Асоціації.

6. Припинення членства в Асоціації може бути добровільним або примусовим.

6.1. Член Асоціації може в будь-який час припинити своє членство за рішенням відповідної місцевої ради. Дане рішення подається до Правління Асоціації, яке своїм рішенням виключає відповідну сільську, селищну, міську раду із членів Асоціації. Рішення Правління затверджується Загальними зборами уповноважених делегованих  представників членів Асоціації.

6.2. Примусове припинення членства відбувається у випадку:

 • неодноразового порушення членом Асоціації вимог Статуту Асоціації;
 • провадження членом Асоціації діяльності, яку Загальні збори Асоціації вважають несумісною з метою та статутними завданнями Асоціації;
 • вчинення членом Асоціації дій, що дискредитують Асоціацію, завдають їй майнову чи моральну шкоду;
 • неприйняття членом Асоціації участі у роботі Асоціації або неучасті у голосуванні в органах управління Асоціації особисто, або через представника впродовж одного року;
 • несплати членом Асоціації членських внесків більш як за два роки.

6.3. Рішення про примусове припинення членства в Асоціації приймає Правління з подальшим затвердженням Загальними зборами уповноважених делегованих представників членів Асоціації. Припинення членства наступає з моменту прийняття рішення Правлінням. Член Асоціації, щодо якого розглядається питання про припинення членства, участі в голосуванні не бере.

7. Члени Асоціації мають право:

 • брати участь через сільських, селищних, міських голів або інших уповноважених осіб у статутній діяльності Асоціації;
 • надавати Асоціації майнову чи фінансову допомогу;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління щодо діяльності Асоціації;
 • доручати Асоціації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних завдань її діяльності;
 • одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади;
 • звертатися до органів управління Асоціації із запитами щодо її статутної діяльності й отримувати усні та письмові пояснення;
 • вільно припиняти членство в Асоціації.

8. Члени Асоціації зобов`язані:

 • сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;
 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • виконувати рішення органів управління Асоціації;
 • дотримуватись вимог органів управління Асоціації щодо порядку та умов використанні інформації, яка є конфіденційною;
 • подавати інформацію, необхідну для виконання Асоціацією статутних завдань;
 • пропагувати мету та статутні завдання Асоціації;
 • регулярно сплачувати членські внески.

9. Представництво членів Асоціації в її органах управління здійснюють сільські, селищні, міські голови або інші уповноважені сільською, селищною, міською радою особи.

Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов`язки через представників, що визначаються згідно з вимогами статуту відповідної асоціації і діють на тих же правах, що і регіональні відділення.

У разі, коли особа, уповноважена членом Асоціації на його представництво в органах управління Асоціації, втратить мандат, сільська, селищна, міська рада або колективний член Асоціації визначають іншу уповноважену особу.

10. Представники членів Асоціації мають право:

 • обирати та бути обраними в органи управління Асоціації з правом вирішального голосу;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
 •  одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальних громад;
 • брати участь у:

а) засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

б) вирішенні питань щодо діяльності Асоціації на зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів управління в порядку, визначеному цим Статутом;

в) заходах, що проводяться Асоціацією.

© Всеукраїнська асоціація громад